Farnost

Farnost

 

Motlitba za rodinu ke sv. Josefu

Svatý Josefe, ty ses věrně staral o dobro svaté rodiny, tobě byla svěřena výchova Syna božího.

Vypros také naší rodině mír a pokoj, svornost a lásku, požehnání a zdar.

Svou mocnou ochranou odvrať od ní pokušení, neštěstí a nemoci.

Pros za ni v životě i ve smrti, zachovej její víru v neporušení, vypros jí sílu a útěchu ve zkouškách a utrpení.

Tvé mocné přímluvě doporoučíme svoje děti. Vypros jim zbožný život, zdraví, štěstí a Boží požehnání. 

Amen.

 

Modlitba k svatému Josefu

Svatý Josefe, při nás stůj, dům tento i nás opatruj.

Sešli z nebe požehnání, ať nás všeho zlého chrání

At´ se láska, svornost množí, abychom žili v bázní Boží.

Ve cnostech vždy prospívali a do nebe se dostali.

Tak dnes k tobě voláme a o tvou pomoc žádáme.

Přijmi klíče našeho domu, odvrat´ od nás každou škodu.

Budiž strážcem všeho statku, nedej místa nedostatku.

Uč nás Boha milovat, hříchu se vždy varovat, ať jsme živi zde na světě,

Jako Ježíš, Maria a ty v Nazaretě.

Amen

 

 

 

Zásvětná modlitba Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Panno Maria, Matko Boží, zasvěcuji se Tvému Neposkvrněnému Srdci se vším, co jsem a co mám. Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu. Uchraň mě ode všech nebezpečí. Pomáhej mi přemáhat pokušení, která mě svádějí ke zlému, abych si zachoval čistotu duše i těla. Tvé Neposkvrněné Srdce ať je mým útočištěm a cestou, která mne vede ke Kristu. Vypros mi milost, abych ve spojení s tebou žil v dokonalé oddanosti Bohu a jeho vůli. Amen.

 

 Moc všechny zdravím, chtěl bych připomenout o každodenní adorace v kostele od 15:00 do 18:00 hod. V 15:00 hod. modlím se za vás Korunkou k Božímu Milosrdenství, abychom strach překonávali láskou k Bohu a bližním. V 17:30 v modlitbě růžencové zasvěcuji celou farnost Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a žehnám všem Nejsvětější Svátosti v monstranci. Prosím vás všechny o modlitbu v této době, jestli je to možné, aby měla větší sílu. Prosím, pamatujte na Svátost Smíření, jsem vám k dispozici kdykoliv. Ve středu je slavnost Zvěstování Páně, a proto prosím o společnou modlitbu Zásvětní modlitby Neposkvrněnému Srdci Panny Marie po modlitbě růžence.

V pátek biskup nás vyzývá k solidárnímu postu / jako na popeleční středu / za odvrácení pandemii.

Každý den modlím se za vás ve mši sv. v 7:00.

At´ všem žehná Všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.

P. Janusz, farář

 

 

 

Dětská mše:  

 

Biblická hodina

 

Farní káva

 
 
Nahoru